Lai atgrieztu preces, lūgums sazināties ar adresē www.mirrorsled.lv norādītajām kontaktpersonām vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz adresi: info@mirrorsled.lv 

Atgriežot preces, jāievēro šādi nosacījumi:

 • atgrieztajai precei jābūt nebojātā oriģinālajā iepakojumā (preces pārbaudei var atgriezt tikai iepakojumu noslēdzošās līmlentes);

 • nevar atgriezt preces, kas ir saņemtas vai ir veikts mēģinājums tās saņemt uz vietas veikalā;

 • produkts nedrīkst būt bojāts, saskrāpēts vai citādi Klienta izmainīts;

 • ja preču atgriešanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, mēs apņemamies uz sava rēķina aizvietot neatbilstošas kvalitātes preces ar attiecīgām atbilstošas kvalitātes precēm vai atgriezt par precēm samaksāto naudu;

 • produktam jābūt saglabātam tā komerciālajam izskatam (nebojāta etiķete, nenoplēsta aizsarglente utt.) (šis punkts neattiecas defektīvu preču atgriešanas gadījumos);

 • atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā pilnā komplektācijā, kādā Klients tās ir saņēmis;

Samaksātā nauda tiek atgriezta tikai uz Klienta norādīto bankas kontu.

Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana veicama saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-10. un 6.228-11. pantā izklāstīto kārtību.

24 mēnešu garantija MirrorsLED.lv iegādātajām precēm

Katra tīmekļa vietnē www.mirrorsled.lv pārdotā produkta īpašības ir vispārīgi izklāstītas produkta aprakstā, kas atrodas blakus katram produktam. Uz visām tīmekļa vietnē www.mirrorsled.lv pārdotajām precēm attiecas ražotāja garantija, kuras termiņi un noteikumi ir atrodami produktu aprakstos. Pēc preču iegādes tās pirms montāžas rūpīgi jāpārbauda.

Garantijas noteikumi:

 • veicot produkta montāžu, Klients ir sekojis produktam pievienotajai instrukcijai;
 • produkts ir izmantots tam paredzētajam nolūkam un tam ir veikta apkope saskaņā ar apkopes instrukciju;
 • garantija attiecas uz ražotāja radītiem kvalitātes defektiem un bojājumiem, kas radušies preču transportēšanas laikā Pārdevēja transportlīdzeklī.

Pircējs zaudē tiesības uz garantijas servisa pakalpojumiem šādos gadījumos:

 • preču bojājumi ir radušies Klienta vainas rezultātā;
 • produkta montāžas gaitā pircējs nav ievērojis produktam pievienoto montāžas instrukciju.

Lūgums ņemt vērā, ka:

 • ražotāja garantija neattiecas uz preču detaļām ar dabisko nolietojumu;
 • ja preču atgriešanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, mēs apņemamies uz sava rēķina aizvietot neatbilstošas kvalitātes preces ar attiecīgām atbilstošas kvalitātes precēm vai atgriezt par precēm samaksāto naudu;

Lūgums informēt mūs par jebkādiem LED spoguļa lietošanas laikā konstatētiem defektiem, izmantojot tīmekļa vietnē www.mirrorsled.lv sniegto kontaktinformāciju vai sūtot ziņojumu uz e-pasta adresi: info@mirrorsled.lv . Garantijas perioda ietvaros MirrorsLED ir pienākums par saviem līdzekļiem izlabot konstatētās kvantitatīvās vai kvalitatīvās neatbilstības, vai nomainīt preci.  

Ja pēc kādas no šo preču iegādes konstatējat, ka tā ir defektīva, Jums ir tiesības atgriezt preci 24 mēnešu laikā kopš tās piegādes. Šādā gadījumā neatbilstošas kvalitātes preces bez maksas jānomaina pret atbilstošas kvalitātes produktiem, vai jāveic samaksātās naudas atmaksa. Neatbilstošas kvalitātes preču maiņa vai atgriešana jāveic saskaņā ar „Preču atgriešanas vai maiņas noteikumiem”, kas ir apstiprināti ar ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija Rīkojumu Nr. 217. Ja garantijas periodā (24 mēnešu laikā) konstatējat slēptus produkta defektus, lūgums nofotografēt šos defektus un nekavējoties nosūtīt fotouzņēmumu uz mūsu e-pasta adresi: info@mirrorsled.lv. Šādā gadījumā preču ražotājs noteiks, vai garantija attiecas uz produktam konstatēto defektu, t.i., vai defekts ir radies rūpnīcā. Mēs nekavējoties informēsim Jūs par ražotāja pieņemto lēmumu, izmantojot Jūsu norādītos saziņas līdzekļus.

14 dienu standarta izmēru preču atgriešanas garantija

Klientam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā kopš preču piegādes datuma atgriezt MirrorsLED.lv iegādātās preces, nenorādot atgriešanas iemeslu.

14 dienu preču atgriešanas garantija neattiecas uz precēm, kas ir izgatavotas ar izmēriem pēc individuāla pieprasījuma, ja vien netiek minēts šādas atgriešanas iemesls.

Par precēm, kas nav bojātas un ir atbilstošas kvalitātes, Klientam jāatgriež samaksātā nauda, pārskaitot to uz Klienta norādīto bankas kontu.

Preces, kas ir atgrieztas bojātas vai ir neatbilstošas kvalitātes, netiek pieņemtas.

Šādā gadījumā Klients sedz izdevumus par preču atgriešanu Klientam.